Позитивен коефициент на МДБ 0,1% за месец Октомври 2019

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ изнесува 0,1%

Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Октомври 2019 година го утврди :

  • кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- октомври 2019 година во споредба со просекот од 2018 година забележа пораст за 0.1 %
  • Според тоа, месечната аконтација за месец Октомври 2019 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2018 година (АОП 44) зголемена за 0.1%.

 

Пресметајте веднаш износ за плаќање на месечна аконтација со нашиот калкулатор во прилог.