КОЕФИЦИЕНТ ЗА МДБ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2019

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ нема зголемување и изнесува 0%

Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Ноември 2019 година го утврди :

  • кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари – ноември 2019 година во споредба со просекот од 2018 година не забележа зголемување и изнесува 0 %.
  • Според тоа, месечната аконтација за месец Ноември 2019 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2018 година (АОП 44) без зголемување.

 

Пресметајте веднаш износ за плаќање на месечна аконтација со нашиот калкулатор во прилог.