ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАТА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2019

Податоци за плата за месец Декември 2019

Стапки на социјални придонеси на платите кои се применуваат во 2019 година

Придонес за задолжително ПИО

18,4%

Придонес за задолжително здравствено осигурување

7,4%

Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професиоанлно заболување

0,5%

Придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност

1,2%

Вкупни придонеси

27,5%

На бруто плата до 135.172 денари се применува стапка

10%

На бруто плата над 135.172 денари се применува стапка

18%

ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ

Просечна исплатена месечна бруто плата по работник за 2019 година

36.017,00

Најниска основица за даноци и придонеси ( ПИО, здравство, дополнително здравство и вработување) за 2019 година (36.017,00 * 50% =18.009,00)

18.009,00

Највисока основица за даноци и придонеси ( ПИО, здравство, дополнително здравство и вработување) за 2019 година (16 * 36.017,00 = 576.272,00 )

576.272,00

Минимална плата во Република Македонија во нето износ за декември 2019 (ослободување 8.000)

14.500,00

Минимална плата во Република Македонија во бруто износ за декември 2019 (ослободување 8.000)

20.996,00

Лично ослободување за 2019 година

8.000,00

Дневница за службено патување во земјата 

2.034,00

Највисока месечна основица за пресметување и уплата на придонесите за самовработено лице за 2019 година (12*36.017,00=432.204,00)

432.204,00

Согласно објавата на Министерството за труд и социјална политика, објавена во (“Службен весник на РМ” 239/2019) од 19.11.2019 година, висината на минималната плата во нето износ започнувајќи со исплата на плата за месец Декември 2019 година изнесува 14.500 денари.
ПРЕСМЕТКА НА МИНИМАЛНА ПЛАТА ДЕКЕМВРИ 2019

Опис

стапка

износ

Бруто плата (внесете податок за договорена бруто плата)

 

20.996

Придонес за задолжително ПИО

18.40%

3.863

Придонес за задолжително здравствено осигурување

7.40%

1.554

Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување во случај на здравствено за случај на повреда на работа и професионално осигурување

0.50%

105

Придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност

1.20%

252

Вкупно придонеси

  5.774
     

Бруто плата намалена за придонеси

 

15.222

Даночно намалување

 

8.000

Вкупна даночна основа за пресметка на данок на доход

 

7.222

Даночна основа за пресметка на данок на доход со 10% (даночна основа до 90.000 денари)

10%

7.222

Данок на доход со 10%

 

722

Нето плата

 

14.500
Приватен сектор според објава од 20.12.2019 година

Просечна месечна бруто плата по вработен

38.227

Просечна месечна нето плата по вработен

25.726

Согласно соопштението на Државниот завод за статистика на Република  Македонија од 20.12.2019 година, просечна исплатена месечна бруто плата по вработен во претходните три месеци ( 08-2019, 09-2019, 10-2019 година)

37.782

Просечна исплатена нето плата за месеци 08,09,10 а се однесува за месец Декември 2019 година

25.429

Најнизок износ за регрес за годишен одмор (40% од просечна исплатена плата) се оданочува со прогресивни стапки од 10% и 18%

10.172

Даночно признат расход за Регрес за годишен одмор од апсект на данок од добивка (просечна месечна бруто плата по вработен * 40% )

15.291

Отпремнина при заминување во пензија (износ ослободен од персонален данок на доход) = 2 просечни исплатени нето плати во претходните три месеци

50.858

Јубилејна награда за најмалку десет години поминати на работа кај ист работодавач ( износ кој подлежни на прогресивни даночни стапки од 10% и 18%)

25.429

Надоместок за одвоен живот од семејството ( 60% од основицата ) износ ослободен од персонален данок на доход

15.257

Дневници за службени патувања во земјата ( 8% од основицата) износ ослободен од персонален данок на доход

2.034

*Испратнина (технолошки вишок) ослободено од Закон за данок на личен доход

25.726

Помош во случај на смрт на работник ( 3 просечни исплатебни нето плати во претходните три месеци) износ ослободен од данок на личен доход

76.287

Помош во случај на смрт на член во семјеството ( 2 просечни исплатени нето плати во претходните три месеци) износ ослободен од данок на личен доход

50.858

Помош во случај на елементарни непогоди ( 1 просечна исплатена нето плата во претходните три месеци) износ ослободен од данок на личен доход

25.429

Надомест за боледување за повреда на работа и професионално заболување подолго од 6 месеци (во висина на основицата) – овој износ подлежни на оданочување со данок на личен доходо и тоа по прогресивни стапки од 10% и 18%

25.429

Трошок за организирана исхрана за 2019 година ( 20% од просечна нето плата во РМ во претходната 2018 година во износ 24.276,00) износ ослободен од данок на личен доход

4.855

Придонеси за добороволно пензиско осигурување за вработени лица (трет пензиски фонд) износ ослободен со данок на личен доход на годишно ниво

72.034

Уплатена премија за животно осигурување за вработени лица- износ ослободен со данок на личен доход на годино ниво

72.034

*Испратнина:
   

 до 5 години работен стаж

1 нето плата

5-10 години работен стаж

2.5 нето плати

10-15 години работен стаж

3.5 нето плати

15-20 години работен стаж

4.5 нето плати

20-25 години работен стаж

6 нето плати

над 25 години работен стаж

7 нето плати

Основица за пресметка на испратнина која се утврдува од просечната нето плата на работникот во последните 6 месеци пред отказот не смее да биде помала од 50% од просечната нето плата исплатена по работник во државата во последниот месец пред отказот. За месец декември 50% од просечна нето плата изнесува 12.715 денари
Јавен сектор според објава од 20.12.2019 година

Просечна месечна нето плата по вработен

25.726

Просечна исплатена нето плата во претходните три месеци (08-2019, 09-2019, 10-2019 година а кои важат за месец Декември

25.429

Надоместок за одвоен живот од семејството (30% од просечна месечна нето плата исплатена во РМ во претходните три месеци) износ ослободен од данок на личен доход

7.629

Помош во случај на смрт на работник- ослободен износ од  данок на личен доход

30.000

Помош во случај на смрт на член на семејството- износ одслободен од данок на личен доход

15.000

Јубилејна награда-не се исплатува

0

Дневници за службени патувања во земјата-не се исплатува

0

отпремнина при заминување на работник во пензија ( 2 просечни месечни нето плати по работник)-ослободен износ од данок на личен доход

51.452

Надомест за боледување подолго од 6 месеци – износ оданочив со данок на личен доход и тоа со прогресивни стапки од 10% и 18%

еднократен паричен надоместок во висина од една последна исплатена просечна месечна нето плата во органот каде што е вработен)

Просечна месечна бруто плата за 2018 година

35.625

Надомест на трошоци за храна и превоз за лица волонтери за Декември 2019 (во висина од 15% од просечна месечна бруто плата, исплатена во 2018 година- износ ослободен од  данок на личен доход

5.344