КОЕФИЦИНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2020

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2020 изнесува -0,2%

Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Март 2020 година го утврди :

  • кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- март 2020 година во споредба со просекот од 2019 година забележа пад за 0,2 %
  • Според тоа, месечната аконтација за месец Март 2020 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2019 година (АОП 56) без зголемување.

 

НАПОМЕНА: Субјектите кои претрпеле штети во работењето поради мерките за Covid 19 се ослободени од плаќање на аконтации за МДБ за месеците Март, Април и Мај. Прочитајте повеќе во написот подолу:

УЈП: Ослободување од плаќање на МДБ за месеците Март, Април и Мај за субјектите кои поради мерките за Cоvid 19 имаат претпрпено штета во своето работење

 
Пресметајте веднаш износ за плаќање на месечна аконтација со нашиот калкулатор во прилог: