Нова измена на мерката 14.500 од 01.05.2020

ВЛАДАТА НА РМ НА 01-ви МАЈ ГИ ИЗМЕНИ УРЕДБИТЕ ЗА МЕРКАТА 14500 КАКО И УРЕДБАТА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ 

Владата на Република Македонија во продолжението на 48-мата седница што се одржа денеска, на 1 мај, донесе измена на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работниците и работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година.

Со промените, се утврдува дека работодавачот кој ќе користи финансиска поддршка за исплата на плати, не смее да го намали бројот на вработени во месец април 2020 година, како и два месеци после нејзиното престанување (заклучно со месец јули 2020 година), освен заради:

– пензионирање и смрт на работник,

– откажување на договорот за вработување од страна на работникот,

– откажување на договорот за вработување без отказен рок од страна на работодавачот поради кршење на работниот ред и дисциплина или работните обврски,

– спогодбено преземање на работник,

– престанување на важноста на договорот за вработување врз основа на судска пресуда и

– престанување на важноста на договорот за вработување поради утврдена трајна неспособност за работа.

Уредбата определува дека вкупниот број на вработени на кои по исклучиво по овие основи би им бил прекинат или завршен работниот однос, заклучно со месец јули 2020 година не смее да биде повеќе од:

  • – 15% кај работодавач кој имал до 50 вработени во месецот за кој користел финансиска поддршка,
  • – 10% кај работодавач кој имал од 51 до 250 вработени во месецот за кој користел финансиска поддршка и
  • – 5% кај работодавач кој имал над 250 вработени во месецот за кој користел финансиска поддршка.

 

На продолжението на оваа седница Владата донесе и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за работните односи за време на вонредна состојба.

Со ова дополнување се овозможува ретроактивно вработување на лицата на кои работниот однос им престанал во периодот од 11 март до 30 април и соодветно нивно пријавување во системот на задолжително социјално осигурување, со што ќе се намалат последиците од настанатите состојби во овој период.

Работодавачите кои ќе се согласат на ретроактивно вработување на лицата на кои им престанал работниот однос во периодот од 11 март до 30 април, тоа ќе можат да го направат до 7 мај, и на тој начин да ги исполнат критериумите за да се стекнат со правото на користење на мерката за финансиска поддршка за исплата на платите за месеците април и мај.