Коефициентот на МДБ за месец Април 2020

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2020 изнесува -0,4%

Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Април 2020 година го утврди :

  • – кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- април 2020 година во споредба со просекот од 2019 година забележа пад за 0,4 %
  • – Според тоа, месечната аконтација за месец Април 2020 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2019 година (АОП 56) без зголемување.

 

НАПОМЕНА: Друштвата кои се погодени од корона кризата, имаат можност да поднесат барање ДД-ОМА до УЈП за ослободување од плаќање на аконтации за МДБ за месеците март, април и мај. Прочитајте повеќе на слендиот линк.