КОЕФИЦИЕНТ ЗА МДБ ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2020

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2020 изнесува -0,4%

Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Мај 2020 година го утврди :

  • кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- мај 2020 година во споредба со просекот од 2019 година забележа пад за 0,4 %
  • Според тоа, месечната аконтација за месец Мај 2020 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2019 година (АОП 56) без зголемување.

 

Пресметајте веднаш износ за плаќање на месечна аконтација со нашиот калкулатор во прилог.