Коефициентот на МДБ за месец Јули 2020 е негативен и изнесува -0.1%

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 2020 изнесува -0,1%

Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Јули 2020 година го утврди :

  • кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- Јули 2020 година во споредба со просекот од 2019 година забележа пад за 0,1 %
  • Според тоа, месечната аконтација за месец Јули 2020 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2019 година (АОП 56) без зголемување.

 

Пресметајте веднаш износ за плаќање на месечна аконтација со нашиот калкулатор во прилог.