Коефициент за МДБ за месец Август 2020

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2020 е позитивен и изнесува 0,2%

Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Август 2020 година го утврди:

  • кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- август 2020 година во споредба со просекот од 2019 година забележа пораст за 0,2 %
  • Според тоа, месечната аконтација за месец Август 2020 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2019 година (АОП 56) зголемена за 0,2 %.

 

Пресметајте веднаш износ за плаќање на месечна аконтација со нашиот калкулатор во прилог.