Податоци за плата за месец 12 / 2020

Податоци за плата за месец Декември 2020 

Преземете ги податоците за плата за 12/2020 во pdf – верзија за печатење тука 

Стапки на социјални придонеси на платите кои се применуваат во 2020 година

Придонес за задолжително ПИО

18,8%

Придонес за задолжително здравствено осигурување

7,5%

Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професиоанлно заболување

0,5%

Придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност

1,2%

Вкупни придонеси

28%

Единствена стапка на данок на доход 

10%

   
ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ

Просечна исплатена месечна бруто плата по работник за 2020 година

38.319,00

Најниска основица за даноци и придонеси ( ПИО, здравство, дополнително здравство и вработување) за 2020 година (38.319,00 * 50% =19.160,00)

19.160,00

Највисока основица за даноци и придонеси ( ПИО, здравство, дополнително здравство и вработување) за 2020 година (16 * 38.319,00 = 613.104,00 )

613.104,00

Минимална плата во Република Македонија во нето износ за Декември 2020 година (ослободување 8.228)

14.934,00

Минимална плата во Република Македонија во бруто износ за Декември 2020 (ослободување 8.228)

21.776,00

Лично ослободување за 2020 година

8.228,00

Дневница за службено патување во земјата 

2.209,00

Највисока месечна основица за пресметување и уплата на придонесите за самовработено лице за 2020 година (12*38.319,00=459.828,00)

459.828,00

Согласно Објавата на Министерството за труд и социјална политика, објавена во("Службен весник на РСМ бр.57/2020 година"), висината на минимална плата  во бруто износ започнувајќи со исплата на плата за месец Јули 2020, инесува 21.776,00 односно 14.934,00 денари во нето износ.

 

Пресметајте бруто од нето плата со нашиот калкулатор тука.

 

Приватен сектор според објава од 22.12.2020 година

Просечна месечна бруто плата по вработен

41.654

Просечна месечна нето плата по вработен

27.899

Согласно соопштението на Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија од 22.12.2020 година, просечна исплатена месечна бруто плата по вработен во претходните три месеци ( 08-2020, 09-2020, 10-2020 година)

41.213

Просечна исплатена нето плата за месеци 08,09,10 а се однесува за месец Декември 2020 година- ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТКА НА НАДОМЕСТОЦИ

27.613

Најнизок износ за регрес за годишен одмор (40% од просечна исплатена плата) се оданочува со данок на личен доход како доход од работа по стапка од 10%

11.045

Даночно признат расход за Регрес за годишен одмор од апсект на данок од добивка (просечна месечна бруто плата по вработен * 40% )

16.662

Отпремнина при заминување во пензија (износ ослободен од данок на личен доход) = 2 просечни исплатени нето плати во претходните три месеци

55.226

Јубилејна награда за најмалку десет години поминати на работа кај ист работодавач ( износ кој се оданочува со данок на личен доход како доход од работа по стапка од 10%)

27.613

Надоместок за одвоен живот од семејството ( 60% од основицата ) износ ослободен од данок на личен доход

16.568

Дневници за службени патувања во земјата ( 8% од основицата) износ ослободен од данок на личен доход

2.209

*Испратнина (технолошки вишок) ослободено од  данок на личен доход

50% од просечна нето плата

27.899

13.950

Помош во случај на смрт на работник ( 3 просечни исплатени нето плати во претходните три месеци) износ ослободен од данок на личен доход

82.839

Помош во случај на смрт на член во семјеството ( 2 просечни исплатени нето плати во претходните три месеци) износ ослободен од данок на личен доход

55.226

Помош во случај на елементарни непогоди ( 1 просечна исплатена нето плата во претходните три месеци) износ ослободен од данок на личен доход

27.613

Надомест за боледување за повреда на работа и професионално заболување подолго од 6 месеци (во висина на основицата) – овој износ подлежни на оданочување со данок на личен доход  по стапки од 10% 

27.613

Трошок за организирана исхрана за 2020 година ( 20% од просечна нето плата во РМ во претходната 2019 година ) износ ослободен од данок на личен доход

5.043

Придонеси за добороволно пензиско осигурување за вработени лица (трет пензиски фонд) износ ослободен со данок на личен доход на годишно ниво

76.638

Уплатена премија за животно осигурување за вработени лица- износ ослободен со данок на личен доход на годино ниво

76.638

*Испратнина:
Износ  

 до 5 години работен стаж

1 нето плата

5-10 години работен стаж

2.5 нето плати

10-15 години работен стаж

3.5 нето плати

15-20 години работен стаж

4.5 нето плати

20-25 години работен стаж

6 нето плати

над 25 години работен стаж

7 нето плати

Основица за пресметка на испратнина која се утврдува од просечната нето плата на работникот во последните 6 месеци пред отказот не смее да биде помала од 50% од просечната нето плата исплатена по работник во државата во последниот месец пред отказот.
Јавен сектор според објава од 22.12.2020 година

Просечна месечна нето плата по вработен

27.899

Просечна исплатена нето плата во претходните три месеци (08-2020, 09-2020, 10-2020 година а кои важат за месец Декември 2020)

27.613

Надоместок за одвоен живот од семејството (30% од просечна месечна нето плата исплатена во РМ во претходните три месеци) износ ослободен од данок на личен доход

8.284

Помош во случај на смрт на работник- ослободен износ од  данок на личен доход

30.000

Помош во случај на смрт на член на семејството- износ ослободен од данок на личен доход

15.000

Јубилејна награда-не се исплатува

0

Дневници за службени патувања во земјата-не се исплатува

0

отпремнина при заминување на работник во пензија ( 2 просечни месечни нето плати по работник)-ослободен износ од данок на личен доход

55.798

Надомест за боледување подолго од 6 месеци – износ оданочив со данок на личен доход и тоа со стапка од 10%

еднократен паричен надоместок во висина од една последна исплатена просечна месечна нето плата во органот каде што е вработен)

   

Надомест на трошоци за храна и превоз за лица волонтери за Декември 2020 (во висина од 15% од просечна месечна бруто плата, исплатена во 2019 година- износ ослободен од  данок на личен доход

5.617