ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2021

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2021
Блог написи Коефициент МДБ

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2021 изнесува 2,2%

Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Јуни 2021 година го утврди :

  • кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- јуни 2021 година во споредба со просекот од 2020 година забележа пораст за 2,2%
  • Според тоа, месечната аконтација за месец Мај 2021 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2020 година (АОП 56) зголемена за 2,2 %.
Пресметајте веднаш износ за плаќање на месечна аконтација со нашиот калкулатор во прилог: