Информативен напис – Задржан данок за платен приход спрема странски правни лица

Информативен напис – Задржан данок за платен приход спрема странски правни лица
Блог написи Данок на добивка Информативен напис

Задржан данок 

Задржан данок е директен данок кој се пресметува на одреден тип на плаќања од домашни кон странски правни лица.

Концептот на оданочување со задржан данок предвидува можност на земјата која е извор на приходите да го оданочи приходот на странското правно лице кој е поврзан со неговата стопанска дејност во таа земја.

Задржаниот данок е регулиран со:

  • Законот за данок на добивка
  • Правилникот за данок на добивка
This content has been restricted to logged in users only. Please login to view this content.

 

Претплата за сметководствено биро за 2022 година