Книжење – трошок за регрес (даночно признат расход)

Книжење на трошок за регрес за годишен одмор

Друштвото “Тест АА” донело одлука за исплата на регрес за годишен одмор на своите вработени. Друштвото заклучно со датумот на носење на одлука брои 30 вработени кои ги исполнуваат условите за исплата на регрес.

Раководството одлучува да се исплати минималниот износ за тој месец предвиден според Податоците за плата од тој месец.

*Податоците се земени од Соопштението на Државен завод за статистика од 20.07.2021 година

Нето плата за тромесечие:  28.463 денари

Најнизок пропишан износ: 28.463 * 40% = 11.385 денари

Месечна бруто плата по вработен: 42.917 денари

Оваа содржина е ограничена само на најавени корисници. Ве молиме најавете се за да ја видите оваа содржина.