Информативен напис – Новини во Законот за управување со отпад од пакување

Информативен напис – Новини во Законот за управување со отпад од пакување
Блог написи Информативен напис

НОВИНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

 

Со Законот за управување со пакување и отпад од пакување се уредуваат барањата за заштита на животната средина и здравјето на луѓето кои треба да ги исполнува пакувањето при производство, пуштање на пазар и постапувањето со отпадот од пакување што ги опфаќа обврските на економските оператори и другите субјекти кои учествуваат во процесот на производство и пуштање на пазар на пакувањето, барањата за собирање, повторна употреба, преработка, рециклирање и отстранување, како и други услови за постапување со отпадот од пакување, известувањето и економските инструменти за постигнување на целите за собирање, преработка и рециклирање на отпадот од пакување.

Од први декември 2021 година стапува на сила забрана за користење на пластични кеси како пакување на производи. Со забраната за користење на пластични материјали за пакување, практично започнува и користењето на биораз-градливи кеси како замена за пластичните. Со тоа што трговците кои ги продаваат тие кеси на крајните корисници, мора да наплаќаат од корисниците 15 денари.

Оваа содржина е ограничена само на најавени корисници. Ве молиме најавете се за да ја видите оваа содржина.

Содржина достапна само за најавени корисници (претплатници)