Карактеристики на последна ДДВ Пријава за 2021 – Информативен напис

Карактеристики на последна ДДВ Пријава за 2021 – Информативен напис
Блог написи Информативен напис

Карактеристики на последна ДДВ Пријава за 2021 – Информативен напис

Согласно член 41 од Законот за данок на додадена вредност, даночниот обврзник е должен за секој даночен период да поднесе ддв пријава во рок од 25 дена по истекот на даночниот период во која сам го пресметува данокот.

Даночната пријава се поднесува до надлежниот даночен орган кај кого е регистриран даночниот обврзник.

ДДВ пријавата за последниот даночен период од 2021 година согласно Законот се доставува најдоцна 25 Јануари 2022 година.

При поднесувањето на последната ддв пријава можно е да се јават одредени специфичности настанати од претходни даночни периоди, а кои ќе се имплицираат во даночната пријава за последниот даночен период.

Специфичностите и карактеристиките на последната ДДВ пријава се обработени во Информативниот напис кој може да го симнете на следниот линк:

Оваа содржина е ограничена само на најавени корисници. Ве молиме најавете се за да ја видите оваа содржина.

Пријавете се навреме на Online советување за годишна сметка, како би ги добиле претходно прирачниците за годишна сметка и даночен биланс!

Содржина достапна само за најавени корисници (претплатници)