Податоци за пресметка на плата за месец Јануари 2022 година

Податоци за пресметка на плата за месец Јануари 2022 година
Блог написи Податоци за плата

Податоци за пресметка на плата, придонеси и надоместоци за месец

Јануари 2022 година:

This content has been restricted to logged in users only. Please login to view this content.

Online Советување 03.02.2022 – Изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2021 година