КРАЕН РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ИСКАЖАНА ЗАГУБА – Образец   ДД-01 ДО 31.03.2022

КРАЕН РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ИСКАЖАНА ЗАГУБА – Образец   ДД-01 ДО 31.03.2022
Блог написи Информативен напис

БАРАЊЕ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ИСКАЖАНА ЗАГУБА – Образец   ДД-01

Доколку даночниот обврзник оствари загуба искажана во Билансот на успех истата намалена за непризнаените расходи искажани во даночниот биланс може да ја пренесе на товар на добивката во идните пресметковни периоди најмногу до три години сметано од годината во која е искажана загубата (член 19 ст.1 од Закон за данок од добивка).

Оваа содржина е ограничена само на најавени корисници. Ве молиме најавете се за да ја видите оваа содржина.