Кусок на опрема (на товар на правно лице/ на товар на одговорно лице во правното лице)

Кусок на опрема (на товар на правно лице/ на товар на одговорно лице во правното лице)
Книжења класа 0 Книжења класа 4 Сметководствени книжења

Кусок на опрема (на товар на правно лице/ на товар на одговорно лице во правното лице)

На ден 31.12.2021 година друштвото “Тест АА” спровело постојан попис за да се утврди фактичката состојба која тој ја наследил од претходниот управител. При пописот утврдено е кусок на принтер во износ од 6.000 денари. По реализирање на пописот донесена е одлука евидентираниот кусок да падне на товар на правното лице.

This content has been restricted to logged in users only. Please login to view this content.