ПРИМЕР: Дерегистрација од системот на ддв на друштво кое поседува залихи

ПРИМЕР: Дерегистрација од системот на ддв на друштво кое поседува залихи
ДДВ Прашања и одговори

ПРИМЕР: Дерегистрација од системот на ддв на друштво кое поседува залихи

Даночниот обврзник “НОАШУЗ” е регистриран ддв обврзник од 2015 година и се занимава со трговија на кондури. Во текот на 2021 година остварил промет во износ од 1.800.000 денари. На 31.12.2021 година, даночниот обврзник поседувал залиха на стоки во износ од 40.000 денари кои се уредно сметководствено прикажани на конто 663.

This content has been restricted to logged in users only. Please login to view this content.