Рокот за достава на извештај за трансферни цени за трансакции помеѓу поврзани страни е до 30.09.2022

Рокот за достава на извештај за трансферни цени за трансакции помеѓу поврзани страни е до 30.09.2022
Блог написи Информативен напис

ИНФОРМАТИВЕН НАПИС: ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНСФЕРНИ ЦЕНИ ЗА ТРАНСАКЦИИ ПОМЕЃУ ПОВРЗАНИ СТРАНИ

This content has been restricted to logged in users only. Please login to view this content.