Продолжување на рокот за поднесување на ДДВ-04 пријавата

Продолжување на рокот за поднесување на ДДВ-04 пријавата
Блог написи

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА ДДВ-04 ДО 28 ОКТОМВРИ 2022

Управата за јавни приходи во согласност со Законот за даночна постапка, а поради отежнато поднесување на даночни пријави преку системот е-Даноци, ги известува даночните обврзници и сметководителите дека рокот за поднесување на ДДВ – 04 пријавата се продолжува.

Крајниот рок за поднесување на ДДВ-04 пријавата (25.10 2022) се продолжува за 3 (три) работни дена, односно крајниот рок за поднесување на ДДВ – 04 пријавите ќе се смета 28.10.2022 година.