ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2022

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2022
Блог написи Коефициент МДБ

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2022 изнесува 12.6%

Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Декември 2022 година го утврди :

кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Декември 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 12.6%

Според тоа, месечната аконтација за месец Ноември 2022 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година (АОП 56) зголемена за 12.6%.

 

Пресметајте веднаш износ за плаќање на месечна аконтација со нашиот калкулатор во прилог:


КАЛКУЛАТОР ЗА ПРЕСМЕТКА НА МДБ