ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈАНИАРИ 2023

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈАНИАРИ 2023
Блог написи Коефициент МДБ

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈАНИАРИ 2023 изнесува 13%

Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Јануари 2023 година го утврди :

кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари  2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 13%

Според тоа, месечната аконтација за месец Јануари 2023 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година (АОП 56) зголемена за 13%.

 

Пресметајте веднаш износ за плаќање на месечна аконтација со нашиот калкулатор во прилог:


КАЛКУЛАТОР ЗА ПРЕСМЕТКА НА МДБ