ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ MAJ 2023 изнесува 5.4%

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ MAJ 2023 изнесува 5.4%
Блог написи Коефициент МДБ

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2023 изнесува 5.4%

Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Мај 2023 година го утврди:

кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Мај 2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 5.4%.

Според тоа, месечната аконтација за месец Мај 2023 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2022 година (АОП 56) зголемена за 5.4 %.

 

Пресметајте веднаш износ за плаќање на месечна аконтација со нашиот калкулатор во прилог:


КАЛКУЛАТОР ЗА ПРЕСМЕТКА НА МДБ