ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Декември 2023

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Декември 2023
Блог написи Коефициент МДБ

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Декември 2023 изнесува 7%

Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Декември 2023 година го утврди:

кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Декември 2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 7 %.

Според тоа, месечната аконтација за месец Декември 2023 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2022 година (АОП 56) зголемена за 7 %.

 

Пресметајте веднаш износ за плаќање на месечна аконтација со нашиот калкулатор во прилог:


КАЛКУЛАТОР ЗА ПРЕСМЕТКА НА МДБ