Податоци за пресметка на плата за месец Јануари 2024 година

Податоци за пресметка на плата за месец Јануари 2024 година
Блог написи Податоци за плата

Податоци за пресметка на плата, придонеси и надоместоци за месец Јануари 2024 година

 

СТАПКИ НА СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ НА ПЛАТИТЕ КОИ СЕ ПРИМЕНУВААТ

ВО 2024 ГОДИНА

Придонес за задолжително ПИО 18,8%
Придонес за задолжително здравствено осигурување 7,5%
Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професиоанлно заболување 0,5%
Придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност 1,2%
Вкупни придонеси 28%
Единствена стапка на данок на личен доход  10%

 

ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ
Просечна исплатена месечна бруто плата по работник за 2024 година 57.609,00
Најниска основица за даноци и придонеси (ПИО, здравство, дополнително здравство и вработување) за 2024 година (57.609,00 * 50% =28.805,00) 28.805,00
Највисока основица за даноци и придонеси (ПИО, здравство, дополнително здравство и вработување) за 2024 година (16 * 57.609,00 = 921.744,00) 921.744,00
Минимална плата во Република Македонија во нето износ за Јануари 2024 година (ослободување 9.540) 20.225,00
Минимална плата во Република Македонија во бруто износ за Јануари 2024 (ослободување 9.540) 29.739,00
Лично ослободување за 2024 година (месечно) 9.540,00
Лично ослободување за 2024 година (годишно) 9.540*12 месеци = 114.480,00 114.480,00
Дневница за службено патување во земјата 3.069,00
Највисока месечна основица за пресметување и уплата на придонесите за самовработено лице за 2024 година (12*57.609,00=691.308,00) 691.308,00
Најниска основица за Самовработени лица- вршител на самостојна економска дејност (таксист, занаетчија) 28.805,00
Најниска основица за Самовработени лица- вршител на професионална и друга интелектуална дејност (адвокат, нотар, извршител) 57.609,00
Најниска основица за Самовработени лица- вршител на професионална и друга интелектуална дејност (адвокат, нотар, извршител) до истекот анна првата година на отпочнување на дејност 28.805,00

 

ПРОСЕЧНА ПЛАТА
Година Износ во мкд
2024 57.609
2023 49.397
2022 43.509
2021 41.141
2020 38.319

Почитувани,

Преземете ги целосните  податоците за плата за месец Јануари 2024 година во pdf тука:


Оваа содржина е ограничена само на најавени корисници. Ве молиме најавете се за да ја видите оваа содржина.