Покана за еднодневно КПУ Советување на 05 јуни 2024 година

Покана за еднодневно КПУ Советување на 05 јуни 2024 година
Блог написи

Покана за еднодневно КПУ Советување на 05 јуни 2024 година

Почитувани,

Глобал Гроуп Консалтинг во коорганизација со Конто Профит, ве поканува на  еднодневно Online КПУ Советување на 05 јуни 2024 година со почеток во 09:00 часот.

КПУ Обуката ќе се одржи Online со користење на платформата ZOOM.

На online КПУ Советувањето ќе се обработаат следните теми:

ДАНОЦИ: 2 часа  со М-р Благоја Грозданов, М-р по економски науки и овластен сметководител, бр. на уверение 0101767

  • Неживотно осигурување – даночен третман од аспект на ДЛД и ДД за 2024;
  • Животно осигурување – даночен третман од аспект на ДЛД и ДД во 2024;
  • Оданочување на доход од закуп и подзакуп од имот и третман на режиски трошоци во 2024.

 МСС и МСФИ: 3 часа (10:30-12:30) со М-р Благоја Грозданов, М-р по економски науки и овластен сметководител, бр. на уверение 0101767 и Александра Иванова, овластен сметководител, бр. на уверение 108781

  • МСС 10 и Оддел 34: настани по периодот на известување;
  • МСС 19 и Оддел 28: користи за вработените;
  • МСС 23 и Оддел 25: трошоци за позајмување;
  • МСФИ 5: Нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинати работења.

Пауза: 30 минути (12:30-13:00)

МСС и МСФИ: 1 час (13:00-13:40) со Симона Павловска, овластен сметководител, бр. на уверение 0106210 и овластен ревизор

  • Додавање на вредност од сметководствени услуги преку анализа на финансиски извештаи.

Работни односи и деловно право: 2 часа (13:40-15:00) со М-р Јани Павловски, магистер по правни науки

  • Право на користење на годишен одмор и право на исплата на регрес: нормативен, даночен и сметководствен третман со практични примери и разрешување на дилеми кои се јавуваат во пракса.

 


НАПОМЕНА: Сите присутни на КПУ советувањето ќе добијат Потврди за 8 часа КПУ


Пријавувањето се врши online со пополнување на формата на следниот линк:


Форма за регистрација за online обука


Надоместокот за присуство на еднодневно online советувањето ќе изнесува 2.000 денари + 18 % ДДВ или вкупно со ДДВ 2.360 денари.

Плаќањето се врши однапред на жиро сметка 200003332266115 на Стопанска Банка АД Скопје.


Пријавувањето може да се изврши со пополнување на формата за регистрација, со пишување на наш маил или со телефонско јавување.

 

Контакти: 

Телефони за регистрација: 02/5126-533, 075/709-399

Маил за регистрација: info@globalgroup.mk, info@smetkovoditeli.com.mk