Заклучок на владата за деновите кога се оддржуваат изборите

Заклучок на владата за деновите кога се одржуваат избори за претседател и за пратеници Владата на РМ, на својата 16-та седница која се одржа на 16.04.2024 година,  донесе заклучок со кој 24 април 2024 година (среда) и 8 мај 2024 година (среда) да бидат неработни денови за сите граѓани на Република Македонија, заради непречено спроведување […]

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Март 2024

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Март 2024 изнесува 1.2% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Март 2024 година го утврди: кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Март 2024 година во споредба со просекот од 2023 година забележа пораст за 1.2 %. Според тоа, месечната аконтација […]

Нова минимална плата, почнувајќи од Март 2024 година

Нова минимална плата, почнувајќи од Март 2024 година Во службен Весник на РСМ бр.68  од 22.03.2024 година, врз основа на член 4 став (5) од Законот за минимална плата во Република Македонија, Министерството за труд и социјална политика ја објави официјалната Објава за висина на минимална плата. Според објавата, минималнат бруто плата, почнувајќи од месец […]

Податоци за пресметка на плата за месец Февруари 2024 година

Податоци за пресметка на плата, придонеси и надоместоци за месец Февруари 2024 година Почитувани, Преземете ги целосните  податоците за плата за месец Февруари 2024 година во pdf тука:

Процент на МДБ за Јануари 2024

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Јануари 2024 изнесува 7% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Јануари 2024 година го утврди: кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари 2024 година во споредба со просекот од 2023 година забележа пораст за 7 %. Според тоа, месечната аконтација за […]

ПОТСЕТУВАЊЕ: Покана за дводневно КПУ Советување за годишна сметка и финансиски извештаи 05 и 06.02.2024 година

Покана за дводневно КПУ Советување за годишна сметка и финансиски извештаи 05 и 06.02.2024 година Почитувани, Глобал Гроуп Консалтинг, ве поканува на  дводневното Online КПУ Советување  ќе се одржи на 05.02.2024 и 06.02.2024 година. На online КПУ Советувањето ќе се обработаат следните теми: Изготвување на годишна сметка за 2023 година Изготвување на финансиски извештаи за […]

Податоци за пресметка на плата за месец Јануари 2024 година

Податоци за пресметка на плата, придонеси и надоместоци за месец Јануари 2024 година   СТАПКИ НА СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ НА ПЛАТИТЕ КОИ СЕ ПРИМЕНУВААТ ВО 2024 ГОДИНА Придонес за задолжително ПИО 18,8% Придонес за задолжително здравствено осигурување 7,5% Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професиоанлно заболување 0,5% Придонес за задолжително […]

ПОТСЕТУВАЊЕ: Субјектите кои вршат сметководствени работи до 31.12.2023 година до ИСОС треба да достават Список на сметководители и овластени сметководители и Полиса за осигурување

Субјектите кои вршат сметководствени работи до 31.12.2023 година до ИСОС треба да достават Список на сметководители и овластени сметководители и Полиса за осигурување од одговорност за вршење на сметководствени работи   Според член 32 став (9) од Законот за вршење на сметководствени работи Службен весник на РСМ бр.173/22 од01.08.2022 година, предвидена е обврска за правните […]

Објавен нов Правилник за спроведување на Законот за ДДВ

Нов Правилник за спроведување на Законот за данокот на додадена вредност Во “Службен весник на РСМ” бр. 18/2024 од 25.01.2024 година се објави новиот Правилник за спроведување на Законот ДДВ а истиот влегува во сила од 26.01.2024 година. Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за спроведување на Законот […]