Процент на МДБ за месец август 2022

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2022 изнесува 10.2% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Август 2022 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Август 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 10.2% Според тоа, месечната аконтација за […]

Известување од Централен регистар за упис на лиценците на сметководствените друштва во ЦРМ

Известување од Централен регистар за упис на лиценците на сметководствените друштва во ЦРМ Почитувани, Ве известуваме дека во согласност со новиот Закон за вршење на сметководствени работи, сите Друштва и ТП кои се лиценцирани за вршење на сметководствени работи со Лиценци издадени од ИСОС, треба своите лиценци да ги упишат во Централниот регистар. Лиценцата за […]

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 2022

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 2022 изнесува 9.3% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Јули 2022 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Јули 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 9.3% Според тоа, месечната аконтација за […]

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2022

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2022 изнесува 8.2% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Јуни 2022 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Јуни 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 8.2% Според тоа, месечната аконтација за […]