ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Ноември 2023

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Ноември 2023 изнесува 6.8% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Ноември 2023 година го утврди: кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Ноември 2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 6.8 %. Според тоа, месечната аконтација […]

Процент на МДБ за месец октомври

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Октомври 2023 изнесува 6.7% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Октомври 2023 година го утврди: кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Октомври 2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 6.7 %. Според тоа, месечната аконтација […]

Податоци за пресметка на плата за месец Октомври 2023 година

Податоци за пресметка на плата, придонеси и надоместоци за месец Октомври 2023 година Почитувани, Преземете ги податоците за плата за месец Октомври 2023 година во pdf тука:

Донесена Одлука за измена на Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на ДДВ 12.10.2023

Донесена Одлука за измена на Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на ДДВ Во Службен Весник на РСМ бр. 214 од 12.10.2023 година објавена е Одлука за измена на Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на ДДВ 12.10.2023.   Во прилог може да […]

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Септември 2023

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Септември 2023 изнесува 6.6% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Август 2023 година го утврди: кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Септември 2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 6.6 %. Според тоа, месечната аконтација […]

Донесена Одлука на Влада за добра и услуги кои подлежат на повластена стапка на ДДВ

Донесена Одлука на Влада за добра и услуги кои подлежат на повластена стапка на ДДВ На 28.09.2028 година беше објавена Oдлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност. Со оваа одлука поблиску се определуваат добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена […]

Донесени неколку Одлуки на влада во врска со гарантирани цени на производи

Донесени неколку Одлуки на влада во врска со гарантирани цени на производи и намалување и укинување на увозни давачки   Почитувани, Владата на РСМ во Службен Весник на РСМ бр. 203/2023 од 28.09.2023 година ги објави неколку одлуки во врска со  намалување на увозните давачки за увоз на свежи домати, краставици и пиперки и свеж […]

ДОНЕСЕНА ОДЛУКА ЗА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ТРГОВИЈА НА ОДДЕЛНИ СТОКИ

ДОНЕСЕНА Е ОДЛУКАТА ЗА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ТРГОВИЈА НА ОДДЕЛНИ СТОКИ, ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ ЦЕНИ ЗА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ВО ТРГОВИЈАТА НА МАЛО, КАКО И ОБВРСКА НА ТРГОВЦИТЕ ДА ПРИБАВУВААТ И ПРОДАВААТ ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ И КОЛИЧЕСТВА НА ОДДЕЛНИ СТОКИ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ СПОРЕД ОПРЕДЕЛЕН РЕДОСЛЕД Владата на РМ, на седницата одржана на 19 септември 2023 година, ја […]

Донесена Одлука на влада за забрана за вршење на акции и промоции за продажба на земјоделски и прехранбени производи

Донесена Одлука на влада за забрана за вршење на акции и промоции за продажба на земјоделски и прехранбени производи Во Службен Весник на РСМ бр. 192 од 14.09.2023 година, објавена е Одлука на влада за забрана на трговците да вршат трговија со одделна стока. Со Одлуката, се забранува на трговците кои вршат трговија на мало […]