Рокови за поднесоци до УЈП во месец Јануари

Рокови за поднесоци до УЈП во месец Јануари 2023 година   Регистрација за целите на ДДВ Правните лица кои надминале приход од 2.000.000 денари до 31.12.2022 година се обврзани да се регистрираат за целите на ДДВ до 15.01.2023 година. Исто така за целите на ДДВ може да се регистрира и  правно или физичко  лице кое […]

15-ти Јануари е последниот рок за  уплата на надоместок од 2% од приходот остварен во недела во текот на 2022 година

15-ти Јануари е последниот рок за  уплата на надоместок од 2% од приходот остварен во недела и празници во текот на 2022 година Според член 25 став 6 од Законот  за трговија (Службен весник на Република Македонија бр 16/04 …150/22), продавниците на бензиски станици во чии рамки се врши трговија на мало претежно со храна, […]

15-ти Јануари – Последен рок за достава на евидентен лист и уплата на надоместок за биоразградливи кеси

15-ти Јануари – последен рок за достава на евидентен лист и уплата на надоместок за биоразградливи кеси за транспорт за стоки за последен квартал од 2022 година Како што ви е познато, согласно  Законот за управување со пакување и отпад од пакување, превиден надоместок за биоразградливите кеси за транспорт на стоки кој што од страна […]

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2022

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2022 изнесува 12.6% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Декември 2022 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Декември 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 12.6% Според тоа, месечната аконтација за […]

Последен рок за ажурирање на податоци во ИСОС – 09.01.2023 година

Последен рок за ажурирање на податоци во ИСОС – 09.01.2023 година Почитувани, Ве потсетуваме дека денеска на 09.01.2023 година истекува рокот за ажурирање на податоци на сметководители и овластени сметководители. Според објавата на ИСОС, доколку податоците не Ви се ажурирани до 09.01.2023 година,  истите нема да бидат проследени до ЦРМ. Досега ажурирале податоци 5080 овластени […]

Известување за КПУ часови од Обуки одржани од Глобал Гроуп Консалтинг

Известување за КПУ часови од Обуки одржани од Глобал Гроуп Консалтинг Почитувани, Ве известуваме дека во евиденцијата на ИСОС дел од КПУ часовите за посета на обуки организирани од страна на Глобал Гроуп Консалтинг како и од други консалтинг куќи не се целосно евидентирани. Ве известуваме дека ги преземаме сите потребни активности за соодветно ажурирање […]

Повик за ажурирање на податоци на ИСОС

Повик за ажурирање на податоци Институтот на сметководители и овластени сметководители објави повик за ажурирање на податоци на сметководителите и овластените сметководители. Повикот е објавен на 22.12.2022 година а рокот за ажурирање на податоци истекува за 7 дена од денот на објавата. За ажурирање на податоците треба да се најавите на следниот линк: https://smetkovoditel.isos.com.mk Целиот […]

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2022

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2022 изнесува 12.1%   Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Ноември 2022 година го утврди :   кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Ноември 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 12.1% Според тоа, месечната […]