Казнената камата не може да изнесува повеќе од главниот долг

Казнената камата не може да изнесува повеќе од главниот долг Во Службен весник на РСМ бр. 154 од 20.07.2023 година беа објавени измените на Законот за облигационите односи и на Законот за извршување. Според новиот став 8 во членот 266-а  од Законот за облигациони односи: „(8) Кога износот на достасаната, а неисплатена казнена камата ќе […]

Процент на МДБ за месец Јуни 2023

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Јуни 2023 изнесува 5.5% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Јуни 2023 година го утврди: кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Јуни 2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 5.5%. Според тоа, месечната аконтација за […]

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ MAJ 2023 изнесува 5.4%

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2023 изнесува 5.4% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Мај 2023 година го утврди: кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Мај 2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 5.4%. Според тоа, месечната аконтација за […]

Koeфициент на МДБ за месец Април 2023

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2023 изнесува 5.3% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Април 2023 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Април 2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 5.3%. Според тоа, месечната аконтација […]

ПОТСЕТУВАЊЕ: Продолжен рокот за доставување на ДДВ-04 пријавите до УЈП

СЕ ПРОДОЛЖУВА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДДВ-04 ПРИЈАВИТЕ   Почитувани, Ве потсетуваме дека Управата за јавни приходи го одложи рокот за доставување на ДДВ-04 пријавите за три работни дена. Согласно Законот за даночна постапка, со цел одбегнување на отежнато поднесување на даночни пријави преку системот е-Даноци, и поради повеќето неработни денови во месец април 2023 […]

КОЕФИЦИЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2023

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2023 изнесува 5% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Март 2023 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Март 2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 5%. Според тоа, месечната аконтација […]