Донесена Одлука на Влада за добра и услуги кои подлежат на повластена стапка на ДДВ

Донесена Одлука на Влада за добра и услуги кои подлежат на повластена стапка на ДДВ На 28.09.2028 година беше објавена Oдлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност. Со оваа одлука поблиску се определуваат добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена […]

Донесени неколку Одлуки на влада во врска со гарантирани цени на производи

Донесени неколку Одлуки на влада во врска со гарантирани цени на производи и намалување и укинување на увозни давачки   Почитувани, Владата на РСМ во Службен Весник на РСМ бр. 203/2023 од 28.09.2023 година ги објави неколку одлуки во врска со  намалување на увозните давачки за увоз на свежи домати, краставици и пиперки и свеж […]

ДОНЕСЕНА ОДЛУКА ЗА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ТРГОВИЈА НА ОДДЕЛНИ СТОКИ

ДОНЕСЕНА Е ОДЛУКАТА ЗА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ТРГОВИЈА НА ОДДЕЛНИ СТОКИ, ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ ЦЕНИ ЗА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ВО ТРГОВИЈАТА НА МАЛО, КАКО И ОБВРСКА НА ТРГОВЦИТЕ ДА ПРИБАВУВААТ И ПРОДАВААТ ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ И КОЛИЧЕСТВА НА ОДДЕЛНИ СТОКИ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ СПОРЕД ОПРЕДЕЛЕН РЕДОСЛЕД Владата на РМ, на седницата одржана на 19 септември 2023 година, ја […]

Донесена Одлука на влада за забрана за вршење на акции и промоции за продажба на земјоделски и прехранбени производи

Донесена Одлука на влада за забрана за вршење на акции и промоции за продажба на земјоделски и прехранбени производи Во Службен Весник на РСМ бр. 192 од 14.09.2023 година, објавена е Одлука на влада за забрана на трговците да вршат трговија со одделна стока. Со Одлуката, се забранува на трговците кои вршат трговија на мало […]

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Август 2023

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Август 2023 изнесува 6.3% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Август 2023 година го утврди: кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Август 2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 6.3 %. Според тоа, месечната аконтација […]

Соопштение  на ИСОС за ажурирање на податоци на правни лица кои имаат лиценци за вршење на сметководствени работи

Соопштение  на ИСОС за ажурирање на податоци на правни лица кои имаат лиценци за вршење на сметководствени работи Институтот на сметководители и овластени сметководители, согласно Правилникот и рокот кој беше даден за усогласување, Ги повикува сите субјекти иматели на ЛИЦЕНЦИ за вршење сметководствени работи издадени од Институтот НАЈДОЦНА ДО 15.09.2023 година да ја достават следната […]

ИСОС со Повик за ажурирање на податоци на сметководителите и овластените сметководители

Соопштение на ИСОС во врска со ажурирање на податоци на сите сметководители и овластени сметководители Ви го пренесуваме во целост соопштението на ИСОС: Почитувани членови, Институт на сметководители и овластени сметководители ги повикува своите членови да постапат согласно соопштението за ажурирање податоци кое е во продолжение: Институтот на сметководители и овластени сметководители ги повикува сите […]

ИСОС со известување во врска со Правилникот

ИСОС ги известува сметководителите и овластените сметководители во врска со усогласувањето на работењето со новиот правилник. Почитувани, Поради многубројни прашања во врска со член 22 од Правилник за начин на и постапка за издавање на уверение за сметководител и овластен сметководител и упис во регистар од 26.05.2023, Институтот Ве известува дека рокот за доставување писмено […]