ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2022

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2022 изнесува 11.6% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Октомври 2022 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Октомври 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 11.6% Според тоа, месечната аконтација за […]

Продолжување на рокот за поднесување на ДДВ-04 пријавата

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА ДДВ-04 ДО 28 ОКТОМВРИ 2022 Управата за јавни приходи во согласност со Законот за даночна постапка, а поради отежнато поднесување на даночни пријави преку системот е-Даноци, ги известува даночните обврзници и сметководителите дека рокот за поднесување на ДДВ – 04 пријавата се продолжува. Крајниот рок за поднесување на […]

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022 изнесува 10.9% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Септември 2022 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Септември 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 10.9% Според тоа, месечната аконтација за […]

Процент на МДБ за месец август 2022

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2022 изнесува 10.2% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Август 2022 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Август 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 10.2% Според тоа, месечната аконтација за […]

Известување од Централен регистар за упис на лиценците на сметководствените друштва во ЦРМ

Известување од Централен регистар за упис на лиценците на сметководствените друштва во ЦРМ Почитувани, Ве известуваме дека во согласност со новиот Закон за вршење на сметководствени работи, сите Друштва и ТП кои се лиценцирани за вршење на сметководствени работи со Лиценци издадени од ИСОС, треба своите лиценци да ги упишат во Централниот регистар. Лиценцата за […]