ФИНАНСИСКА ПОМОШ ЗА РАБОТОДАВАЧИТЕ ЗА ИСПЛАТА НА МИНИМАЛНАТА ПЛАТА – СООПШТЕНИЕ НА УЈП

ФИНАНСИСКА ПОМОШ ЗА РАБОТОДАВАЧИТЕ ЗА ИСПЛАТА НА МИНИМАЛНАТА ПЛАТА Законски основ Работодавачите кои ги исполнуваат условите од Законот за измена и дополнување на Законот  за минимална плата во Република Северна Македонија, („Службен весник на РСМ’’, бр.41 од 24.02.2022 година), имаат право на финансиска помош за исплата на разликата од придонесите на нето зголемената минимална плата […]

Објавен Нов МПИН Образец со важност од 01.04.2022 година

Објавен Нов МПИН Образец со важност од 01.04.2022 година Управата за јавни приходи објави нов МПИН Образец со важност од 01.04.2022 година. Очекуваме официјално соопштение од страна на Управата за јавни приходи во врска со начинот на поднесување на Барањата за добивање на финансиска помош за придонесите за зголемување на платата во износ од 1.197 […]

КРАЕН РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ИСКАЖАНА ЗАГУБА – Образец   ДД-01 ДО 31.03.2022

БАРАЊЕ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ИСКАЖАНА ЗАГУБА – Образец   ДД-01 Доколку даночниот обврзник оствари загуба искажана во Билансот на успех истата намалена за непризнаените расходи искажани во даночниот биланс може да ја пренесе на товар на добивката во идните пресметковни периоди најмногу до три години сметано од годината во која е искажана загубата (член 19 ст.1 […]

Одлуки и Измена на закони донесени во врска со економска криза

Одлуки и Измена на закони донесени во врска со новонастанатата ситуација Почитувани, Во прилог може да ги погледнете и симнете Одлуките за определување на повластени стапки или ослободување од ДДВ на одредени добра, Одлуката за определување на маржи за одредени производи, Измените на Законот за ДДВ и измените на Законот за акциза кои беа донесени […]

Владата најави нови 26 мерки за справување со кризата

Владата на Република Северна Македонија нa 24-та седница ја разгледа Информацијата за економски мерки за справување на енергетската и ценовната криза, во рамките на која се донесени 26 мерки за заштита на животниот стандард на граѓаните и ликвидноста на компаниите, како и мерки за финансиска поддршка на деловните субјекти преку Развојната банка на Северна Македонија. […]

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2022

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2022 изнесува 4.7% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Февруари 2022 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Февруари 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 4.7% Според тоа, месечната аконтација за […]