ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ изнесува 3,2%

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2021 изнесува 3,2% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Август 2021 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- Август 2021 година во споредба со просекот од 2020 година забележа пораст за 3,2% Според тоа, месечната аконтација […]

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2021

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2021 изнесува 2,2% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Јуни 2021 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- јуни 2021 година во споредба со просекот од 2020 година забележа пораст за 2,2% Според тоа, месечната аконтација […]

ПРОЦЕНТНА МДБ ЗА МЕСЕЦ MAJ 2021

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ MAJ 2021 изнесува 1,9% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Мај 2021 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- мај 2021 година во споредба со просекот од 2020 година забележа пораст за 1,9% Според тоа, месечната аконтација […]

Коефициент на МДБ за месец декември 2020

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2020 изнесува 0,4% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Декември 2020 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- март 2020 година во споредба со просекот од 2019 година забележа пораст за 0,4 % Според тоа, месечната […]