ПРОЦЕНТНА МДБ ЗА МЕСЕЦ MAJ 2021

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ MAJ 2021 изнесува 1,9% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Мај 2021 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- мај 2021 година во споредба со просекот од 2020 година забележа пораст за 1,9% Според тоа, месечната аконтација […]

Коефициентот на МДБ за месец Април 2021 е позитивен и изнесува 1.6%

Содржината е достапна само за најавени корисници (претплатници). Ве молиме најавете се на следниот линк за да пристапите до содржината. Доколку не сте регистрирани, информирајте се околу видовите на ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Погледнете видео приказ на е-базите на следниот линк:  видео приказ на е-база

Кофициент за МДБ за месец март 2021

Содржината е достапна само за најавени корисници (претплатници). Ве молиме најавете се на следниот линк за да пристапите до содржината. Доколку не сте регистрирани, информирајте се околу видовите на ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Погледнете видео приказ на е-базите на следниот линк:  видео приказ на е-база

Коефициент на МДБ за февруару 2021

Содржината е достапна само за најавени корисници (претплатници). Ве молиме најавете се на следниот линк за да пристапите до содржината. Доколку не сте регистрирани, информирајте се околу видовите на ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Погледнете видео приказ на е-базите на следниот линк:  видео приказ на е-база

Коефициент на МДБ за месец декември 2020

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2020 изнесува 0,4% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Декември 2020 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- март 2020 година во споредба со просекот од 2019 година забележа пораст за 0,4 % Според тоа, месечната […]

Коефициентот за МДБ за месец Ноември е позитивен и изнесува 0,3%

Содржината е достапна само за најавени корисници (претплатници). Ве молиме најавете се на следниот линк за да пристапите до содржината. Доколку не сте регистрирани, информирајте се околу видовите на ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Погледнете видео приказ на е-базите на следниот линк:  видео приказ на е-база

Коефициентот на МДБ за месец октомври 2020 е позитивен и изнесува 0,3%

Содржината е достапна само за најавени корисници (претплатници). Ве молиме најавете се на следниот линк за да пристапите до содржината. Доколку не сте регистрирани, информирајте се околу видовите на ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Погледнете видео приказ на е-базите на следниот линк:  видео приказ на е-база

Процентот на МДБ за месец септември изнесува 0,3%

Содржината е достапна само за најавени корисници (претплатници). Ве молиме најавете се на следниот линк за да пристапите до содржината. Доколку не сте регистрирани, информирајте се околу видовите на ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Погледнете видео приказ на е-базите на следниот линк:  видео приказ на е-база

Коефициент за МДБ за месец Август 2020

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2020 е позитивен и изнесува 0,2% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Август 2020 година го утврди: кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- август 2020 година во споредба со просекот од 2019 година забележа пораст за 0,2 % Според […]

Коефициентот на МДБ за месец Јули 2020 е негативен и изнесува -0.1%

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 2020 изнесува -0,1% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Јули 2020 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- Јули 2020 година во споредба со просекот од 2019 година забележа пад за 0,1 % Според тоа, месечната […]