ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Август 2023

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Август 2023 изнесува 6.3% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Август 2023 година го утврди: кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Август 2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 6.3 %. Според тоа, месечната аконтација […]

Процент на МДБ за месец Јули 2023

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Јули 2023 изнесува 5.9% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Јули 2023 година го утврди: кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Јули 2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 5.9%. Според тоа, месечната аконтација за […]

Процент на МДБ за месец Јуни 2023

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Јуни 2023 изнесува 5.5% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Јуни 2023 година го утврди: кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Јуни 2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 5.5%. Според тоа, месечната аконтација за […]

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ MAJ 2023 изнесува 5.4%

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2023 изнесува 5.4% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Мај 2023 година го утврди: кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Мај 2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 5.4%. Според тоа, месечната аконтација за […]

Koeфициент на МДБ за месец Април 2023

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2023 изнесува 5.3% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Април 2023 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Април 2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 5.3%. Според тоа, месечната аконтација […]

КОЕФИЦИЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2023

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2023 изнесува 5% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Март 2023 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Март 2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 5%. Според тоа, месечната аконтација […]

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ФЕБРУАРИ 2023

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ФЕБРУАРИ 2023 изнесува 4.9% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Фебруари 2023 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Фебруари 2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 4.9%. Според тоа, месечната аконтација […]

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈАНИАРИ 2023

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈАНИАРИ 2023 изнесува 13% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Јануари 2023 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари  2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 13% Според тоа, месечната аконтација за […]

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2022

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2022 изнесува 12.6% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Декември 2022 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Декември 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 12.6% Според тоа, месечната аконтација за […]

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2022

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2022 изнесува 12.1%   Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Ноември 2022 година го утврди :   кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Ноември 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 12.1% Според тоа, месечната […]