ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈАНИАРИ 2023

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈАНИАРИ 2023 изнесува 13% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Јануари 2023 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари  2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 13% Според тоа, месечната аконтација за […]

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2022

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2022 изнесува 12.6% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Декември 2022 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Декември 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 12.6% Според тоа, месечната аконтација за […]

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2022

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2022 изнесува 12.1%   Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Ноември 2022 година го утврди :   кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Ноември 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 12.1% Според тоа, месечната […]

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2022

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2022 изнесува 11.6% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Октомври 2022 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Октомври 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 11.6% Според тоа, месечната аконтација за […]

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022 изнесува 10.9% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Септември 2022 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Септември 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 10.9% Според тоа, месечната аконтација за […]

Процент на МДБ за месец август 2022

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2022 изнесува 10.2% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Август 2022 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Август 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 10.2% Според тоа, месечната аконтација за […]

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 2022

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 2022 изнесува 9.3% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Јули 2022 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Јули 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 9.3% Според тоа, месечната аконтација за […]

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2022

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2022 изнесува 8.2% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Јуни 2022 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Јуни 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 8.2% Според тоа, месечната аконтација за […]

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2022

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ MAJ 2022 изнесува 7.2% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Мај 2022 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Мај 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 7.2% Според тоа, месечната аконтација за […]

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2022

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2022 изнесува 6.3% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Април 2022 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Април 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 6.3% Според тоа, месечната аконтација за […]