Коефициент на МДБ за месец Октомври 2018 година = 2,6%

Коефициент на МДБ за месец Октомври 2018 година = 2,6%
Блог написи Коефициент МДБ

Коефициент на МДБ за месец Октомври 2018 година

Коефициентот на МДБ за аконтацијата за месец Октомври 2018 година е позитивен и изнесува  2,6%.

Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец октомври 2018 година го утврди :

  • кумулативниот пораст на цените на мало за месец октомври 2018 година во споредба со октомври 2017 година забележа пораст за 2.6 %
  • Според тоа, месечната аконтација за месец Октомври 2018 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2017 година (АОП 44) зголемена за 2.6%.