Податоци за плата за месец Ноември 2018 година

Податоци за плата за месец ноември 2018 година

 

ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ

Просечна исплатена месечна бруто плата по работник за 2018 година

34.079,00

Најниска основица за даноци и придонеси ( ПИО, здравство, дополнително здравство и вработување) за 2018 година (34.079,00 * 50% =17.040,00)

17.040,00

Највисока основица за даноци и придонеси ( ПИО, здравство, дополнително здравство и вработување) за 2018 година (16 * 34.079,00 = 545.264,00 )

545.264,00

Минимална плата во Република Македонија во нето износ

12.165,00

Минимална плата во Република Македонија во бруто износ

17.370,00

Лично ослободување за 2018 година

7.531,00

Дневница за службено патување во земјата 

1.937,00

Просечна исплатена месечна бруто плата во Република Македонија за 2017 година

33.688,00

Просечна исплатена месечна нето плата во Република Македонија за 2017 година

22.928,00

 

ПРИВАТЕН СЕКТОР – 20.11.2018 година
 

Просечна исплатена месечна нето плата по работник во Република Македонија за месеци 07, 08 и 09 а се однесува за месец Ноември 2018 година- *основица за пресметка на надоместоци

24.212,00

Најнизок износ за регрес за годишен одмор (40% од основица)

9.685,00

Највисок износ за регрес за годишен одмор

24.212,00

Просечна месечна бруто плата по вработен

35.794,00

Даночно признат расход во Даночен биланс (просечна месечна бруто плата по вработен * 40% )

14.318,00

Отпремнина при заминување во пензација  (2 основици)

*износот е ослободен од персонален данок на доход

48.424,00

Јубилејна награда за  10 години работа кај ист работодавач 

*при исплата на надоместокот се плаќа персонален данок на доход

24.212,00

Надоместок за одвоен живот од семејството ( 60% од основицата ) 

*износот е ослободен од персонален данок на доход

14.527,00

Дневници за службени патувања во земјата ( 8% од основицата) *износот е ослободен од персонален данок на доход

1.937,00

Помош во случај на смрт на работник ( 3 основици)

*износот е ослободен од персонален данок на доход

72.636,00

Помош во случај на смрт на член во семјестовото ( 2 основици)

*износот е ослободен од персонален данок на доход

48.424,00

Помош во случај на елементарни непогоди ( 1 основица)

24.212,00

Надомест за боледување за повреда на работа и професионално заболување подолго од 6 месеци (1 основица) – 

*при исплата на надоместокот се плаќа персонален данок на доход

24.212,00

Трошок за организирана исхрана за 2018 година ( 20% од просечната нето плата во РМ во претходната 2017 година 22.928,00)

4.586,00

Просечна исплатена месечна бруто плата по вработен во претходните три месеци ( 07-2018, 08-2018, 09-2018 година)

35.563,00

 
ЈАВЕН СЕКТОР – 20.11.2018 година

Надоместок за одвоен живот од семејството (30% од основицата)

7.264,00

Помош во случај на смрт на работник

*износот е ослободен од персонален данок на доход

30.000,00

Помош во случај на смрт на член на семејството

*износот е ослободен од персонален данок на доход

15.000,00

Отпремнина при заминување на работник во пензија 

*износoт е ослободен од персонален данок на доход

 

48.710,00

Просечна месечна бруто плата исплатена во државата во 2017 година

33.688,00

Надомест на трошоци за храна и превоз за лица волонтери за НОЕМВРИ 2018 (15% од просечна месечна бруто плата во РМ исплатена во 2017 година)

*износoт е ослободен од персонален данок на доход

5.053,00

 

САМОВРАБОТЕНИ ЛИЦА – 20.11.2018 година
Најниска основица за за придонеси за самовработени лица во 2018 година

Самовработени лица – вршители на самостојна економска дејност (таксисти, занаетчии)

17.040,00

Самовработени лица – вршители на професионална и друга интелектуална дејност (нотари, адвокати,  извршители)

34.079,00

Самовработени лица – вршители на професионална и друга интелектуална дејност (нотари, адвокати, извршители) по истекот на првата година од отпочнување на дејност

17.040,00

Највисока основица за придонеси за самовработени лица во 2018 година

Највисока месечна основица за пресметување и уплата на придонесите за самовработено лице

408.948,00