Податоци за плата за месец јуни 2019 година

Податоци за плата за месец Јуни 2019

Стапки на социјални придонеси на платите кои се применуваат во 2019 година

Придонес за задолжително ПИО

18,4%

Придонес за задолжително здравствено осигурување

7,4%

Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професиоанлно заболување

0,5%

Придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност

1,2%

Вкупни придонеси

27,5%

На бруто плата до 135.172 денари се применува стапка

10%

На бруто плата над 135.172 денари се применува стапка

18%

ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ

Просечна исплатена месечна бруто плата по работник за 2019 година

36.017,00

Најниска основица за даноци и придонеси ( ПИО, здравство, дополнително здравство и вработување) за 2019 година (36.017,00 * 50% =18.009,00)

18.009,00

Највисока основица за даноци и придонеси ( ПИО, здравство, дополнително здравство и вработување) за 2019 година (16 * 36.017,00 = 576.272,00 )

576.272,00

Минимална плата во Република Македонија во нето износ за мај 2019 (ослободување 8.000)

12.492,00

Минимална плата во Република Македонија во бруто износ за април 2019 (ослободување 8.000)

17.943,00

Лично ослободување за 2019 година

8.000,00

Дневница за службено патување во земјата 

1.962,00

Највисока месечна основица за пресметување и уплата на придонесите за самовработено лице за 2019 година (12*36.017,00=432.204,00)

432.204,00

Согласно објавата на Министерството за труд и социјална политика, објавена во (“Службен весник на РМ” 59/2019), висината на минималната плата во бруто износ започнувајќи со исплата на плата за месец Април 2019 година, ќе изнесува 17.943,00 денари, односно 12.492 денари во нето износ.
ПРЕСМЕТКА НА МИНИМАЛНА ПЛАТА ЈУНИ 2019

Опис

стапка

износ

Бруто плата (внесете податок за договорена бруто плата)

 

17943

Придонес за задолжително ПИО

18.40%

3301.512

Придонес за задолжително здравствено осигурување

7.40%

1327.782

Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување во случај на здравствено за случај на повреда на работа и професионално осигурување

0.50%

89.715

Придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност

1.20%

215.316

Вкупно придонеси

 

4934.325

Вкупно доплата на придонеси

 

18

Бруто плата намалена за придонеси

 

12990.68

Даночно намалување

 

8000

Вкупна даночна основа за пресметка на данок на доход

 

4990.675

Даночна основа за пресметка на данок на доход со 10% (даночна основа до 90000 денари)

10%

4990.675

Данок на доход со 10%

 

499.0675

Нето плата

 

12491.61

Со оглед на тоа што минималниот износ за плаќање на придонеси за тековната 2019 година е 18.009,00 денари ќе биде потребно да се изврши и доплата во износ од 18 денари и тоа

Доплата на придонес за задолжително ПИО

12

Доплата на придонес за задолжително здравствено осигурување

5

Доплата на дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболуање

0

Доплата на придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност

1

ВКУПНО ДОПЛАТА НА ПРИДОНЕСИ

18

Приватен сектор според објава од 21.06.2019 година

Просечна месечна бруто плата по вработен

36.796

Просечна месечна нето плата по вработен

24.785

Согласно соопштението на Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија од 21.06.2019 година, просечна исплатена месечна бруто плата по вработен во претходните три месеци ( 02-2019, 03-2019, 04-2019 година)

36.390

Просечна исплатена нето плата за месеци 02,03,04 а се однесува за месец ЈУНИ 2019 година- ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТКА НА НАДОМЕСТОЦИ

24.522

Најнизок износ за регрес за годишен одмор (40% од просечна исплатена плата) се оданочува со прогресивни стапки од 10% и 18%

9.809

Даночно признат расход за Регрес за годишен одмор од апсект на данок од добивка (просечна месечна бруто плата по вработен * 40% )

14.718

Отпремнина при заминување во пензија (износ ослободен од персонален данок на доход) = 2 просечни исплатени нето плати во претходните три месеци

49.044

Јубилејна награда за најмалку десет години поминати на работа кај ист работодавач ( износ кој подлежни на прогресивни даночни стапки од 10% и 18%)

24.522

Надоместок за одвоен живот од семејството ( 60% од основицата ) износ ослободен од персонален данок на доход

14.713

Дневници за службени патувања во земјата ( 8% од основицата) износ ослободен од персонален данок на доход

1.962

*Испратнина (технолошки вишок) ослободено од Закон за данок на личен доход

24.785

Помош во случај на смрт на работник ( 3 просечни исплатебни нето плати во претходните три месеци) износ ослободен од данок на личен доход

73.566

Помош во случај на смрт на член во семјеството ( 2 просечни исплатени нето плати во претходните три месеци) износ ослободен од данок на личен доход

49.044

Помош во случај на елементарни непогоди ( 1 просечна исплатена нето плата во претходните три месеци) износ ослободен од данок на личен доход

24.522

Надомест за боледување за повреда на работа и професионално заболување подолго од 6 месеци (во висина на основицата) – овој износ подлежни на оданочување со данок на личен доходо и тоа по прогресивни стапки од 10% и 18%

24.522

Трошок за организирана исхрана за 2019 година ( 20% од просечна нето плата во РМ во претходната 2018 година во износ 24.276,00) износ ослободен од данок на личен доход

4.855

Придонеси за добороволно пензиско осигурување за вработени лица (трет пензиски фонд) износ ослободен со данок на личен доход на годишно ниво

72.034

Уплатена премија за животно осигурување за вработени лица- износ ослободен со данок на личен доход на годино ниво

72.034

*Испратнина:
  

 до 5 години работен стаж

1 нето плата

5-10 години работен стаж

2.5 нето плати

10-15 години работен стаж

3.5 нето плати

15-20 години работен стаж

4.5 нето плати

20-25 години работен стаж

6 нето плати

над 25 години работен стаж

7 нето плати

Основица за пресметка на испратнина која се утврдува од просечната нето плата на работникот во последните 6 месеци пред отказот не смее да биде помала од 50% од просечната нето плата исплатена по работник во државата во последниот месец пред отказот.
Јавен сектор според објава од 21.06.2019 година

Просечна месечна нето плата по вработен

24.785

Просечна исплатена нето плата во претходните три месеци (02-2019, 03-2019, 04-2019 година а кои важат за месец Мај

24.522

Надоместок за одвоен живот од семејството (30% од просечна месечна нето плата исплатена во РМ во претходните три месеци) износ ослободен од данок на личен доход

7.357

Помош во случај на смрт на работник- ослободен износ од  данок на личен доход

30.000

Помош во случај на смрт на член на семејството- износ одслободен од данок на личен доход

15.000

Јубилејна награда-не се исплатува

0

Дневници за службени патувања во земјата-не се исплатува

0

отпремнина при заминување на работник во пензија ( 2 просечни месечни нето плати по работник)-ослободен износ од данок на личен доход

49.570

Надомест за боледување подолго од 6 месеци – износ оданочив со данок на личен доход и тоа со прогресивни стапки од 10% и 18%

еднократен паричен надоместок во висина од една последна исплатена просечна месечна нето плата во органот каде што е вработен)

Просечна месечна бруто плата за 2018 година

35.625

Надомест на трошоци за храна и превоз за лица волонтери за ЈУНИ 2019 (во висина од 15% од просечна месечна бруто плата, исплатена во 2018 година- износ ослободен од  данок на личен доход

5.344