КОЕФИЦИЕНТ НА МДБ ЗА ДЕКЕМВРИ 2019

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Декември 2019 изнесува 0%

Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Декември 2019 година го утврди :

  • кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- декември 2019 година во споредба со просекот од 2018 година не забележа пораст ниту намалување и изнесува  0 %
  • Според тоа, месечната аконтација за месец Декември 2019 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2018 година (АОП 44) без зголемување.

 

Пресметајте веднаш износ за плаќање на месечна аконтација со нашиот калкулатор во прилог.