Измени на Законот за данок на добивка и Законот за платен промет

ПРЕДЛОГ ЗАКОНИ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА И ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ  ВО СОБРАНИСКА ПРОЦЕДУРА До собранието на РМ, доставен е Предлог закон за измена и дополнување на Законот за данок на добивка,  Предлог закон за измена и дополнување на Законот за платен промет. 1- Предлог измени на Законот за […]

Предлог измени и дополнувања на Законот за сметководствени работи во собраниска процедура

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ ВО СОБРАНИСКА ПРОЦЕДУРА Измените на Законот за вршење на сметководствени работи се предлагаат со цел усогласување на одредбите од Законот во кои е содржано името на државата, како и усогласување на прекршочните одредби со Законот за прекршоци. Со Предлог – законот се предлагаат следните […]

Предлог измени и дополнувања на Законот за данок на личен доход во собраниска процедура

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД ВО СОБРАНИСКА ПРОЦЕДУРА Предлог Закон за измени и дополнувања на Законот за данокот на личен доход – по скратена постапка – доставен во Собрание. Целта на предложените измени и дополнувања на Законот за данокот на личен доход е да се регулира мирувањето на примената на прогресивниот […]

Донесен Законот за субвенционирање на придонеси за зголемена плата

ДОНЕСЕН ЗАКОНОТ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА  ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ПОРАДИ ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА  ПЛАТА Собранието на Република Македонија на 116 седница одржана на 14.11.2019 година го изгласа и донесе Законот за субвенционирање на социјални придонеси од задолжително осигурување поради зголемување на плата. Со Законот на системски начин се регулира начинот на добивање на субвенционирање на […]

Минимална плата 14.500 денари од декември 2019 – Изгласан предлог законот за изменување и дополнување на законот за минимална плата

ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ НА МИНИМАЛНА ПЛАТА Минимална плата од 14.500 денари од декември 2019 година Со  Законот за минимална плата во Република  Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15,  132/17 и 140/18 и  „Службен весник на Република Северна Македонија”  124/19),  се уредени висината на минималната […]

Предлог закон за младински додаток – подршка за младите кои работаат во производство

ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА МЛАДИ ВРАБОТЕНИ ВО СЕКТОР ПРОИЗВОДСТВО – Предлог Закон Министерството за труд и социјална политика го објави Нацрт предлог Законот за младински додаток. Целта на предлог законот за младински додаток е поттикнување на младите лица за вработување во дејностите  на производството  по завршување на средното образование, со што ќе се допринесе до подобрување […]

Министерството за финансии го објави Предлог текстот на Законот за вршење на сметководствени работи

Министерството за финансии, по извршена консултација со сметководителите и со експерти од областа, утврди нов текст на Законот за вршење на сметководствени работи