Прирачник за годишна сметка за 2019 година

ПРИРАЧНИК ЗА ГОДИШНА СМЕТКА 2019

Почитувани корисници,

Во продолжение објавуваме Прирачници за изготвување на завршна сметка (Биланс на состојба и Биланс на успех) за 2019 година, како и Excel датотека за изготвување на завршна сметка и конвертор на excel датотеката во Xml датотека која понатака може да ја прикачите на веб страната на Централен Регистар на РМ. 

 

 

 

 

Прирачниците за годишна сметка, excel датотеката како и xml конверторот може да ги видете со кликнување на копчето во прилог:

НАПОМЕНА: Пристапот до Прирачниците за годишна сметка и Алатките е наменет само за регистрирани корисници (претплатници).  

ПРИРАЧНИК ЗА ГОДИШНА СМЕТКА 2019 ГОДИНА Прирачници за Биланс на успех и состојба, Excel датотека i XML конвертор