Nastani – test

Monthly Weekly Daily List Grid Tile
март 2024

Поднесување на МПИН пресметка на плата до УЈП

Почитувани, Поднесете месечна пресметка за интегрирана наплата (образец “МПИН”) за задолжителни социјални придонеси и ДЛД од плати за изминатиот месец. Вид на обврска: Поднесување на МПИН пресметка на плата до УЈП Назив на орган: Управа за јавни приходи Пропис: Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување ...
10 Мар
All Day

Поднесување на ДДВ 04 пријава до УЈП

Поднесување на ДДВ-04 пријава до УЈП Почитувани, Ако вршите стопанска дејност, регистрирани сте за целите на ДДВ и сте месечен или тримесечен даночен обврзник, задолжително поднесете даночна пријава на образец “ДДВ-04” по електронски пат преку е-Даноци http://etax.ujp.gov.mk   Вид на обврска: Поднесување на ДДВ-04 пријава до УЈП преку е-даноци Назив на орган: Управа за јавни […] ...
25 Мар
1:00 am - 12:00 pm
Управа за јавни приходи
април 2024

Поднесување на ДДВ 04 пријава до УЈП

Поднесување на ДДВ-04 пријава до УЈП Почитувани, Ако вршите стопанска дејност, регистрирани сте за целите на ДДВ и сте месечен или тримесечен даночен обврзник, задолжително поднесете даночна пријава на образец “ДДВ-04” по електронски пат преку е-Даноци http://etax.ujp.gov.mk   Вид на обврска: Поднесување на ДДВ-04 пријава до УЈП преку е-даноци Назив на орган: Управа за јавни […] ...
25 Апр
1:00 am - 12:00 pm
Управа за јавни приходи
мај 2024

Поднесување на ДДВ 04 пријава до УЈП

Поднесување на ДДВ-04 пријава до УЈП Почитувани, Ако вршите стопанска дејност, регистрирани сте за целите на ДДВ и сте месечен или тримесечен даночен обврзник, задолжително поднесете даночна пријава на образец “ДДВ-04” по електронски пат преку е-Даноци http://etax.ujp.gov.mk   Вид на обврска: Поднесување на ДДВ-04 пријава до УЈП преку е-даноци Назив на орган: Управа за јавни […] ...
25 Мај
1:00 am - 12:00 pm
Управа за јавни приходи

Потврдување на ПДД- ГДП за граѓани

Вид на обврска: Потврдување на годишна даночна пријава за физички лица Орган: Управа за јавни приходи Пропис: Закон за данокот на личен доход Годишните даночни пријави за 2020 година може да се проверат преку кориснички профил на „е-Персонален данок“ . Потврда или корекција на истите се врши најдоцна до 31.05.2021 година. На 01.06.2021 година Годишните […] ...
31 Мај
8:00 am - 12:00 pm
Управа за јавни приходи
јуни 2024

Поднесување на ДДВ 04 пријава до УЈП

Поднесување на ДДВ-04 пријава до УЈП Почитувани, Ако вршите стопанска дејност, регистрирани сте за целите на ДДВ и сте месечен или тримесечен даночен обврзник, задолжително поднесете даночна пријава на образец “ДДВ-04” по електронски пат преку е-Даноци http://etax.ujp.gov.mk   Вид на обврска: Поднесување на ДДВ-04 пријава до УЈП преку е-даноци Назив на орган: Управа за јавни […] ...
25 Јун
1:00 am - 12:00 pm
Управа за јавни приходи

Поднесување на барање за враќање на ДДВ на (образец “ДДВ-11“) за странски компании

Почитувани, До 30-ти јуни истекува рокот за поднесување на барање за враќање на ДДВ на (образец “ДДВ-11“) за странски компании. Даночни обврзници кои немаат седиште или подружница во земјата и кои не извршуваат никаков промет во неа или кои не должат данок за прометот, но имаат статус на даночни обврзници за ДДВ во друга земја, […] ...
30 Јун
8:00 am - 12:00 pm
Управа за јавни приходи
јули 2024

Поднесување на ДДВ 04 пријава до УЈП

Поднесување на ДДВ-04 пријава до УЈП Почитувани, Ако вршите стопанска дејност, регистрирани сте за целите на ДДВ и сте месечен или тримесечен даночен обврзник, задолжително поднесете даночна пријава на образец “ДДВ-04” по електронски пат преку е-Даноци http://etax.ujp.gov.mk   Вид на обврска: Поднесување на ДДВ-04 пријава до УЈП преку е-даноци Назив на орган: Управа за јавни […] ...
25 Јул
1:00 am - 12:00 pm
Управа за јавни приходи
август 2024

Поднесување на ДДВ 04 пријава до УЈП

Поднесување на ДДВ-04 пријава до УЈП Почитувани, Ако вршите стопанска дејност, регистрирани сте за целите на ДДВ и сте месечен или тримесечен даночен обврзник, задолжително поднесете даночна пријава на образец “ДДВ-04” по електронски пат преку е-Даноци http://etax.ujp.gov.mk   Вид на обврска: Поднесување на ДДВ-04 пријава до УЈП преку е-даноци Назив на орган: Управа за јавни […] ...
25 Авг
1:00 am - 12:00 pm
Управа за јавни приходи
септември 2024

Поднесување на ДДВ 04 пријава до УЈП

Поднесување на ДДВ-04 пријава до УЈП Почитувани, Ако вршите стопанска дејност, регистрирани сте за целите на ДДВ и сте месечен или тримесечен даночен обврзник, задолжително поднесете даночна пријава на образец “ДДВ-04” по електронски пат преку е-Даноци http://etax.ujp.gov.mk   Вид на обврска: Поднесување на ДДВ-04 пријава до УЈП преку е-даноци Назив на орган: Управа за јавни […] ...
25 Сеп
1:00 am - 12:00 pm
Управа за јавни приходи

Поднесување на Извештај за трансферни цени за транскации помеѓу поврзани домашни и странски лица

Почитувани, До 30-ти септември истекува рокот за поднесување на Барање за враќање на ддв на даночни обврзници кои немаат седиште или подружница во земјата и кои не извршуваат никаков промет во неа.     Вид на обврска: Поднесување на Барање за враќање на ддв на даночни обврзници кои немаат седиште или подружница во земјата и […] ...
30 Сеп
8:00 am - 12:00 pm
Управа за јавни приходи
октомври 2024

Поднесување на ДДВ 04 пријава до УЈП

Поднесување на ДДВ-04 пријава до УЈП Почитувани, Ако вршите стопанска дејност, регистрирани сте за целите на ДДВ и сте месечен или тримесечен даночен обврзник, задолжително поднесете даночна пријава на образец “ДДВ-04” по електронски пат преку е-Даноци http://etax.ujp.gov.mk   Вид на обврска: Поднесување на ДДВ-04 пријава до УЈП преку е-даноци Назив на орган: Управа за јавни […] ...
25 Окт
1:00 am - 12:00 pm
Управа за јавни приходи
No event found!
Load More